Page 7 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 7

Romuald Cudak
    (romuald.cudak@us.edu.pl)


    Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
    cach. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. W latach 1991-
    2006 dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Wieloletni pra-
    cownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Teorii Literatury oraz w Zakładzie
    Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im.
    Ireneusza Opackiego. Lektor języka polskiego na uniwersytetach w Budapeszcie
    i Debreczynie. Prowadził wykłady gościnne i zajęcia na uniwersytetach m.in. w:
    Bari, Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Dublinie, Edmonton, Halle, Mińsku, Lipsku,
    Lublanie, Lwowie, Ostrawie, Ołomuńcu, Pekinie, Rzymie, Seulu, Sofi i, Sztokholmie,
    Tokio, Toronto, Zagrzebiu.
    Redaktor naczelny „Postscriptum Polonistycznego – pisma krajowych i zagranicz-
    nych polonistów”. Zainteresowania naukowe: poezja polska XX w., genologia,
    komunikacja międzykulturowa, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka poloni-
    styczna – edukacja literacka wśród cudzoziemców.
    Autor monografi i poświęconych poezji współczesnej (m.in. R. Wojaczek, M. Bia-
    łoszewski), kilkudziesięciu rozpraw, redaktor i współredaktor kilkunastu serii (Biblio-
    teka Interpretacji, Literatura polska w świecie, Czytaj po polsku, seria antologii
    genologicznych) i monografi i.

                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12