Page 10 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 10

Wiola Próchniak
    (violape@kul.pl)


    Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; wykładowca
    w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL; koordynator programu językowego w Szkole
    Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL (1993-2012); od 1997 r. członek Stowarzyszenia
    Bristol Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego; sty-
    pendystka Fundacji Kościuszkowskiej i profesor wizytujący na Indiana University
    (2007-09); kierownik i wykładowca Studiów podyplomowych w zakresie naucza-
    nia języka polskiego jako obcego/drugiego i kultury polskiej (edycja: Chicago
    2012-15); zajmuje się nauczaniem formalnych aspektów języka w kontekście zło-
    żonych relacji łączących język i kulturę – zwłaszcza w jej literackiej formie; autor-
    ka skryptów do nauki języka polskiego (od A1 po C1), a także materiałów dla
    polskich szkół sobotnich w USA, m.in. Literatura polska 20. i 21. wieku. Teksty i ćwi-
    czenia (2014), Literatura polska 19. wieku. Teksty i ćwiczenia (2015), Literatura pol-
    ska epok dawnych. Teksty i ćwiczenia (2016); opublikowała artykuły poświęco-
    ne wykorzystaniu tekstów literackich w glottodydaktyce na różnych poziomach
    zaawansowania językowego oraz książkę Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu
    języka polskiego jako obcego (Lublin 2012); członek Zespołu Autorów Zadań
    i Egzaminatorów oraz egzaminator Państwowej Komisji do spraw Poświadczania
    Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

                         15
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15