Page 5 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 5

Tę część seminarium zamknęło wystąpienie  tkania była interpretacja opowiadania Edgara
    prof. dra hab. Pawła Próchniaka z Uniwersytetu  Kereta „Dżem”.
    Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zatytuło-  O konieczności przystosowania tekstów lite-
    wane Po stronie wiersza (w sieci). Słuchacze mieli  rackich do kompetencji komunikacyjnych ob-
    okazję zapoznać się z inicjatywą Komitetu Nauk  cokrajowców przekonywała dr Wioletta Hajduk-
    o Literaturze PAN. Strony Poezji to multimedial- -Gawron z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
    ny projekt prezentujący sylwetki oraz twórczość  podczas warsztatów zatytułowanych Adaptacja
    współczesnych polskich poetów. Przejrzysta for- tekstów literackich na potrzeby nauczania języ-
    muła witryny internetowej znajduje zastosowanie  ka polskiego jako obcego. Uczestnicy spotkania
    w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej,  mieli okazję poznać różne sposoby adaptowania
    zachęca do korzystania z niej nie tylko uczniów  tekstów literackich oraz wypróbować je w prak-
    polskich szkół czy obcokrajowców chcących  tyce. Okazało się, że wybór stopnia oraz sposo-
    obcować z polską liryką, ale również tych, którzy  bu dostosowania utworów (sensu stricte, sensu
    szukają poezji obecnej w przestrzeni wirtualnej. largo) nie tylko wynika ze strategii metodycznej
      Uczestnicy seminarium mogli również wziąć  obranej przez nauczyciela lub autora podręczni-
    udział w warsztatach prowadzonych przez na- ka, ale przede wszystkim wpływa na motywację
    uczycieli języka polskiego oraz lektorów języka  uczniów.
    polskiego jako obcego. Wszystkie spotkania łą- Wspólnym mianownikiem spotkań w ramach
    czył namysł nad miejscem oraz rolą tekstu lite- seminarium był namysł nad miejscem oraz rolą
    rackiego w kształceniu kompetencji językowych  literatury w dydaktyce i glottodydaktyce poloni-
    i kulturowych.               stycznej. Bez względu na różnice między uczniami
      Warsztaty Mówić o rzeczach ważnych – po- związane z ich pochodzeniem czy stopniem zna-
    między literaturą a lekcją prowadzone przez  jomości języka tekst literacki może być zarówno
    dr Wiolę Próchniak z Katolickiego Uniwersytetu  początkiem przygody z językiem, jak i ambitnym
    Lubelskiego stanowiły autorską prezentację pod- celem edukacji. Spotkanie z literaturą wydaje
    ręcznika do nauki języka polskiego dla Polonii.  się trudne do przecenienia nie tylko z metodycz-
    Propozycję niezwykle atrakcyjnej formuły pracy  nego punktu widzenia. Zetknięcie z (nie)obcą
    z tekstem literackim można uznać za uniwersalną  kulturą, możliwe dzięki literaturze, rodzi przecież
    i adaptować ją do konkretnych lekcji polskiego. pytania, które mimo niepoprawnych konstrukcji,
      Dr Barbara Morcinek-Abramczyk z Uniwersyte- dotykają tego, co wykracza poza edukację.
    tu Śląskiego w Katowicach podczas warsztatów
    Recepcja pragmatyczna, czyli literatura polska
    w nauczaniu japońskich studentów wskazywała
    istotną rolę kontekstu kulturowego w interpretacji      Wioletta Hajduk-Gawron
    tekstów poetyckich. Uczestnicy warsztatów za-      Małgorzata Wójcik-Dudek
    poznali się z metodami oswajania efektu obco-
    ści, które przybliżają japońskim i polskim czytelni-
    kom tak hermetyczne teksty jak Pan Tadeusz czy
    tanka autorstwa Hirohito.
      Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek z Katedry
    Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersy-
    tetu Śląskiego poświęciła warsztaty tematowi
    Obcy w szkolnym kanonie literackim. Studium
    przypadku. Te zajęcia skłaniały przede wszyst-
    kim do refl eksji, co Obcy wnosi do naszego życia
    i jak Obcy nas widzi. Podsumowaniem tego spo-


                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10