Page 6 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 6

Ewa Jaskółowa
    (ewa.jaskola@us.edu.pl)


    Literaturoznawca, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Lite-
    ratury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze:
    metodologie literackie w szkole. Zachęcała do nauki języka polskiego, prowa-
    dząc zajęcia w Brazylii, Austrii, Słowacji, Bułgarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niem-
    czech. Autorka książek: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego (1988), Od po-
    ezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (1997),
    Od „Bogurodzicy” do poezji Szymborskiej. Historia literatury (2001), „Kto to był?”.
    Żona Lota w poezji XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu (2006). Współredaktorka
    tomów m.in. Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku (2013), Edukacja
    polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki (2016).

                         9
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11