Page 3 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 3

Spis treści    Wstęp                                       4


    Romuald Cudak

    Tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refl eksji
    w nauczaniu języka polskiego jako obcego                     6

    Ewa Jaskółowa

    Umiejętności językowe a metodyka lektury                     8

    Bernadeta Niesporek-Szamburska

    Kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę              10

    Paweł Próchniak
    Po stronie wiersza (w sieci)                           12


    Wiola Próchniak
    Mówić o rzeczach ważnych – pomiędzy literaturą a lekcją              14

    Barbara Morcinek-Abramczyk

    Recepcja pragmatyczna, czyli literatura polska
    w nauczaniu japońskich studentów                         16


    Małgorzata Wójcik-Dudek
    Obcy w szkolnym kanonie literackim. Studium przypadku               18

    Wioletta Hajduk-Gawron

    Adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania
    języka polskiego jako obcego                           20
   1   2   3   4   5   6   7   8