Page 4 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 4

Seminarium


    Literatura w dydaktyce


    i glottodydaktyce polonistycznej    Uniwersytet Śląski w Katowicach, 16 marca 2017


      16 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim  powinien dawać szansę na kontakt z poznawa-
    w Katowicach odbyło się seminarium Literatura  ną kulturą oraz budzić emocje niezbędne prze-
    w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej zor- cież w motywowaniu do uczenia się języka.
    ganizowane przez Katedrę Międzynarodowych   Powyższe zagadnienia zostały zasygnalizowa-
    Studiów Polskich, Katedrę Dydaktyki Języka i Li- ne przez dra hab. prof. UŚ Romualda Cudaka
    teratury Polskiej oraz Szkołę Języka i Kultury Pol- z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich
    skiej. To już trzecie spotkanie z cyklu seminariów  UŚ i prof. dr hab. Ewę Jaskółową z Katedry Dy-
    metodycznych podejmujących zagadnienia  daktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Wystąpienie
    związane z dydaktyką języka polskiego. Wcze- Romualda Cudaka miało charakter programowy
    śniejsze poświęcono edukacji medialnej oraz roli  i zawierało tezy opowiadające się za rozróżnie-
    fi lmu w nauczaniu języka polskiego. Tegoroczne  niem glottodydaktyki polonistycznej i edukacji
    seminarium było adresowane przede wszystkim  polonistycznej cudzoziemców. U podstaw tego
    do nauczycieli języka polskiego, lektorów języka  podziału leży między innymi postrzeganie tekstu li-
    polskiego jako obcego, a także do studentów  terackiego. W przypadku pierwszej dyscypliny lek-
    fi lologii polskiej.             tura traktowana jest jako narzędzie kształtujące
      Obrady otworzyła dr hab. prof. UŚ Magdalena  kompetencję językową, podczas gdy edukacja
    Pastuchowa, prodziekan ds. Promocji i Współpracy  polonistyczna cudzoziemców przypisuje tekstowi
    z Otoczeniem, a całą sesję prowadziła prof. dr hab.  literackiemu kształcenie kompetencji kognityw-
    Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Pol- nej, gdyż stanowi on przedmiot nauczania oraz
    skiej oraz pełnomocnik Rektora ds. Studentów Za- sposób poznania świata i wyrażania myśli. Z kolei
    granicznych w Uniwersytecie Śląskim.    Ewa Jaskółowa zaprezentowała różne strategie
      Obcowanie z literaturą oznacza gotowość  metodyczne w odniesieniu do tego samego tek-
    na spotkanie i dialog. Trudno wyobrazić sobie  stu poetyckiego, uzależniając je od kompetencji
    lepszą sytuację dydaktyczną, w której jedno- językowych jego odbiorców.
    cześnie byłoby możliwe zbliżenie się do Innego,  O konkretnych działaniach metodycznych
    emocjonalne zaangażowanie czy w końcu naj- wokół tekstów zaliczanych do literatury osob-
    bardziej wymierne efekty kontaktu z tekstem wy- nej mówiła prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-
    nikające z poznawczej funkcji literatury. Okazuje  -Szamburska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
    się więc, że wybór tekstu literackiego obecnego  cach. W wystąpieniu Kształcenie kompetencji
    na lekcji adresowanej zarówno do uczniów, dla  tekstotwórczej przez literaturę (dla dzieci) zapre-
    których polski jest pierwszym językiem, jak i dla  zentowała metody pracy z konkretnymi utwo-
    obcokrajowców, musi uwzględniać nie tylko  rami i gatunkami literatury dziecięcej, których
    kompetencje komunikacyjne czytelników, ale  celem jest kształcenie umiejętności tworzenia
    podyktowany troską o ich wszechstronny rozwój  tekstów mówionych i pisanych.


                         4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9