Page 2 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 2

LITERATURA W DYDAKTYCE I GLOTTODYDAKTYCE POLONISTYCZNEJ
    Nagrania dokonano podczas seminarium naukowego „Literatura w dydaktyce
    i glottodydaktyce polonistycznej”, Katowice, 16 marzec 2017 r.    © Copyright by Uniwersytet Śląski w Katowicach


    ISBN 978-83-65322-07-4


    KLIKNIJ:

    KATEDRA DYDAKTYKI JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
    SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

    KATEDRA MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW POLSKICH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH


    SKŁAD, ŁAMANIE, PROJEKTY GRAFICZNE: Kamil Ligienza

    PRODUKCJA: Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA”
           40-005 Katowice, ul. Moniuszki 3/U
    Marka Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA” jest własnością VELS Visual Education & Learning Solutions Sp
    z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-005 Katowice, przy ul. Moniuszki 3/U, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone-
    go przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
    numerem KRS 0000562245, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadająca numer identyfi kacji podatkowej NIP
    9542756035.
   1   2   3   4   5   6   7