Page 13 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 13

Paweł Próchniak

    (pawel.prochniak@up.krakow.pl)

    Historyk literatury, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Pol-
    skiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Literatury
    Współczesnej i Krytyki Literackiej. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu
    Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rozprawy Literackie
    (ukazującej się pod auspicjami KNoL PAN) oraz serii Granice wyobraźni (publiko-
    wanej przez wydawnictwo Pasaże). Członek Rady „Biuletynu Polonistycznego”.
    Pełnomocnik zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta (ds. programowych).
    Członek Polskiego PEN Clubu. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodz-
    ka – Teatr NN”. Pomysłodawca i współorganizator „Miasta Poezji” w Lublinie oraz
    kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Laureat nagrody „Kamień”
    (2017). Odznaczony Medalem 700-lecia Lublina (2017). Autor monografi i: Sen no-
    żownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001), Pęknięty pło-
    mień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (Lublin 2006), Modernizm: ciemny nurt.
    Studia z dziejów poezji (Kraków 2011), Ryszard Krynicki. Monografi a w toku (2015)
    oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, no-
    tatki) (Kraków 2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (Kraków 2011), a także tomu
    Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura (Kraków 2016). Pomysłodawca i redak-
    tor naczelny witryny: stronypoezji.pl.

                         13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18